Arts management

VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava – Helenín, vyhlašuje podle ustanovení § 60 odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělání, v platném znění, přijímací řízení do oboru vzdělání:

Obor:  63-41-M/01  Ekonomika a podnikání    Arts management

   

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:  15

Přihláška ke studiu se podává do 1. března 2023 ředitelce SUPŠ Jihlava-Helenín.

Dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. se pro tento obor na přihlášce nevyžaduje lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti.

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

do 1. ročníku pro šk. rok 2023/2024

Ředitelka školy stanovila v souladu s § 60 odst. 3, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024.

Uchazeči budou přijímáni na základě hodnocení:

a)  studijních výsledků ze ZŠ (vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku)

b)  výsledku jednotné přijímací zkoušky (ve formě centrálně zadávaných jednotných testů - z matematiky a z českého jazyka a literatury) – viz kritéria hodnocení


Podle § 60 odst. 5, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů,

se  pro obory vzdělání s maturitní zkouškou koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky:

Řádný termín jednotné příjímací zkoušky:

1.  termín     čtvrtek 13. dubna 2023

2.  termín     pátek 14. dubna 2023

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky: 

1.  termín    středa 10. května 2023

2.  termín    čtvrtek 11. května 2023


Kritéria hodnocení

a)  průměrný prospěch (vypočítaný jako aritmetický průměr zaokrouhlený na

2 desetinná místa) za 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ (případně ze srovnatelných ročníků víceletých gymnázií) 

Je legislativně stanoveno, že součástí kritérii přijímacího řízení nesmí být vysvědčení za 2. pololetí šk. roku 2019/2020. V takovém případě bude započítáno 1. pololetí šk. roku 2019/2020 dvakrát.

  max. 40 bodů

hodnocení - průměrný prospěch:

  do 1,00  40 bodů

  do 1,10  38 bodů

  do 1,20  36 bodů

  do 1,30  34 bodů

  do 1,40  32 bodů

  do 1,50  30 bodů

  do 1,60  26 bodů

  do 1,70  22 bodů

  do 1,80  18 bodů

  do 1,90  14 bodů

  do 2,00  10 bodů

  do 2,10    6 bodů

  do 2,20    2 body

  nad 2,20    0 bodů

b)  výsledek jednotné přijímací zkoušky

hodnocení didaktického testu z českého jazyka a literatury    max 50 bodů

hodnocení didaktického testu z matematiky  max 50 bodů

Nejvyšší dosažitelné hodnocení je:    140 bodů

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení. Nejnižší bodová hranice dosažená uchazečem v testu potřebná pro přijetí je -  z testu ČJL  10 bodů a z testu z MAT 8  bodů.

Přijato bude min. 15 uchazečů s nejvyšším počtem bodů.

V případě rovnosti celkových bodů rozhoduje:

-  vyšší počet bodů za přijímací zkoušku z ČJL

-  vyšší počet bodů za přijímací zkoušku z MAT

-  dále pak lepší průměrný prospěch vypočítaný (a matematicky zaokrouhlený na

2 desetinná místa) z prospěchů v jednotlivých pololetích uvedených na přihlášce ke

  studiu v tomto stanoveném pořadí předmětů: český jazyk, matematika a anglický   jazyk (následujícího předmětu bude použito v případě rovnosti bodů u předmětu   předcházejícího)

Výsledky přijímacího řízení

Přijímací řízení může skončit tímto výsledkem:

a)  žák je přijat, pokud úspěšně splnil podmínky přijímacího řízení, na základě pořadí stanoveného podle výsledků jednotné přijímací zkoušky a zohlednění dosahovaných předešlých studijních výsledků

b)  žák není přijat pro větší počet uchazečů, kteří lépe vyhověli kritériím přijímacího řízení a získali větší počet bodů

c)  žák není přijat, protože nevyhověl podmínkám přijímacího řízení (to v případě, že neuspěje u jednotné přijímací zkoušky)

Přijetí a nepřijetí ke studiu

O přijetí uchazeče rozhodne dle § 59 odstavec 2 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka školy.

Uveřejnění výsledků

Pořadí uchazečů bude zveřejněno pod registračním číslem. Registrační číslo bude uchazeči přiděleno při přijímací zkoušce.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn nejdříve 28. dubna 2023 a nejpozději do 2 pracovních dnů po zpřístupnění výsledků jednotné přijímací zkoušky Cermatem. Zveřejnění proběhne na veřejně přístupném místě ve škole (nástěnka) a způsobem umožňující dálkový přístup (na webových stránkách školy www.helenin.cz) v pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení.

Přijatým uchazečům se rozhodnutí oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem, a to na veřejně přístupném místě ve škole i webových stránkách školy.

Nepřijatému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého žáka bude zasláno písemné rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání (rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání se neposílá). Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 3 dnů na poště, pak je vloženo do schránky a považováno za doručené.

Dne 3. května 2023 od 9:00 do 15:00 hod. mají zletilí uchazeči a zákonní zástupci nepřijatých žáků, dle § 36 odst. 3 správního řádu, možnost vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí.

Svůj úmysl vzdělávat se ve SUPŠ Jihlava-Helenín musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tj. ode dne zveřejnění výsledků). Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle předchozího odstavce, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole a uchazeč se žákem školy nestává. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy o přijetí či nepřijetí ke studiu lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky SUPŠ Jihlava-Helenín ke školskému odboru KÚ Kraje Vysočina.

Pokud budou na některých oborech po přijímacím řízení volná místa, bude vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení.


V Jihlavě 23. ledna 2023       Mgr. Silvie Čermáková, v. r.

                                                    ředitelka školy


Důležité informace k přihlášce:

- přihlášku podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče ředitelce SUPŠ Jihlava-Helenín na tiskopisu předepsaném ministerstvem (tiskopis je na stránkách školy http://www.helenin.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni/prihlaska-ke-studiu) do 1. března 2023

- pokud není klasifikace z příslušných ročníků  na přihlášce ověřena základní školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, musí být součástí přihlášky ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku

- uveďte telefonní číslo a e-mailovou adresu