Přihláška ke studiu (Umělecké obory)

Informace k povinným přílohám:

Doložení povinné školní docházky DIPSY

I přesto, že je příloha Doklad o splnění povinné školní docházky v DIPSY u všech oborů zakliknutá jako povinná, dokládat ji nemusíte a přihláška se podává bez ní. Deváťáci pochopitelně ještě povinnou školní docházku ukončenou nemají. Budete to potvrzovat střední škole, kam budete nastupovat, až před 1. 9. 2024. Přihlášku lze tedy nyní odeslat bez této přílohy.

 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 do oboru Objekt a prostor

Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-Helenín, prostřednictvím ředitelky školy, vyhlašuje podle ustanovení § 60 odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělání, v platném znění, 2. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání:

Objekt a prostor

Kód a název oboru vzdělání 82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba, ŠVP: Objekt a prostor
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 5

Uchazeč může v 2. kole přijímacího řízení podat přihlášku prostřednictví systému DIPSY (odkaz:  https://dipsy.cz/prihlaska/intro ), nebo v papírové podobě na adresu školy.

 

Přihláška ke studiu se podává do 24. května 2024 , v případě podání přihlášky v papírové podobě rozhoduje datum podání na poště. 

Do 2. kola přijímacího řízení se mohou hlásit uchazeči, kteří neuspěli v 1. kole PŘ, kteří se do 1. kola PŘ nehlásili a uchazeči, kteří se vzdají svého přijetí v 1. kole do 21. 5. 2024.

 

Předpokladem přijetí uchazeče ke studiu výše uvedených studijních oborů je splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání, což je nutno doložit lékařským potvrzením na přihlášce ke studiu.

 

Přijímací zkoušky pro umělecké obory

V rámci přijímacího řízení bude hodnoceno (max. 130 bodů)

výsledek talentové zkoušky max. 100 bodů
zohlednění studijních výsledků ze ZŠ max. 30 bodů

 

Talentová zkouška

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, o konání  talentové zkoušky. Ředitelka školy stanovila termín pro konání talentové zkoušky ve druhém kole přijímacího řízení, a to na středu 12. června 2024.

 

Druhé kolo přijímacího řízení

termín TZ středa 12. června 2024

 V případě, že uchazeč již úspěšně vykonal na naší škole v prvním kole přijímacího řízení talentovou zkoušku, může požádat o její uznání pro 2. kolo. Vypracování  ateliérového úkolu je vždy povinné.

Chceš si zkusit, jestli k nám prolezeš?

Zkus talentovky nanečisto

Talentová zkouška se skládá ze tří částí

  • kresba hlavy podle živého modelu, provedení tužkou nebo uhlem na balicí papír formátu A1 – 120 minut
  • malba zátiší, provedení temperovými barvami na kreslící karton formátu A2 – 120 minut
  • pohovor s předložením domácích prací  - předložte min. 15 ks domácích prací + povinný ateliérový úkol, pokud se hlásíte na jeden obor. Předložte min. 10 ks domácích prací + povinný ateliérový úkol ke každému vybranému oboru, pokud se hlásíte na dva obory, celkem tedy min. 20 ks domácích prací + 2 ateliérové úkoly. Práce předložte v deskách max. formátu A1, role kreseb či maleb nebudou přijímány. Povinný domácí ateliérový úkol vložte do desek s domácími pracemi.

Zadání k talentové zkoušce za jednotlivé obory k přípravě domácích prací a povinných ateliérových úkolů:

V případě, že uchazeč již úspěšně vykonal na naší škole v prvním kole přijímacího řízení talentovou zkoušku, může požádat o její uznání pro 2. kolo. Vypracování  ateliérového úkolu je vždy povinné.

Objekt a prostor

Domácí práce by měly obsahovat co nejširší přehled prací výtvarného charakteru, kterým se uchazeč v posledních dvou letech věnoval (nepředkládejte práce starší než 2 až 3 roky). Uchazeč předloží např. kresby, malby, ilustrace, další klasické techniky studijního i fantazijního charakteru, fotografie prostorových věcí např. práce v hlíně, papíru, dřevě, keramice a dalších materiálech v souvislosti s oborem, který chcete studovat. Prostorové práce dodávejte pouze na fotografiích (role kreseb či maleb, keramika apod. nebudou přijímány!). 

Povinný ateliérový úkol: PROSTOROVÝ OBJEKT / SOCHA na téma STRUKTURA , použití materiálu např. papír, keramika, dřevo, hlína, sklo, plast, kov. Dokumentaci realizace objektu/sochy předložte pouze v barevně tištěné formě formátu A4. Můžete doplnit obrázky z průběhu práce.

Bodové hodnocení (max. 100 bodů)

kresba hlavy max. 30 bodů
malba zátiší max. 30 bodů
domácí práce max. 40 bodů

Uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokud dosáhne v talentové zkoušce celkem nejméně 20 bodů. Při dosažení 19 a menšího počtu bodů uchazeč nesplnil požadavky talentové zkoušky, nevyhověl podmínkám přijímacího řízení.

 

Zohlednění studijních výsledků ze základní školy

Uchazeči, kteří úspěšně složili talentovou zkoušku, získají body za prospěch na základní škole. Bodují se předměty český jazyk a literatura (pro uchazeče z Ukrajiny předmět matematika, u těchto uchazečů se v případě klasifikace pouze v jednom pololetí toto pololetí započítá 2x) a anglický jazyk za 1. a 2. pololetí osmé třídy (popř. tomu odpovídající ročník víceletého gymnázia).

 

Bodové hodnocení prospěchu ZŠ (max. 30 bodů)

stupeň klasifikace  
výborný 7,5 bodu
chvalitebný 6 bodů
dobrý 4 body
dostatečný 1 bod
nedostatečný (žádné hodnocení) 0 bodů

 

Stanovení pořadí žáků a uchazečů

Podle počtu získaných bodů v talentové zkoušce a zohlednění výsledků ze ZŠ bude sestaveno pořadí žáků na jednotlivých oborech a přijati ke studiu budou žáci s nejvyšším počtem bodů.

V případě rovnosti celkového počtu bodů rozhoduje o přijetí vyšší počet bodů za talentovou zkoušku, a to v tomto pořadí :

1. počet bodů za kresbu hlavy

2.počet bodů za malbu zátiší 

3. počet bodů za domácí práce

4. počet bodů za prospěch na ZŠ

Přijímací řízení může skončit tímto výsledkem:
a) žák je přijat, pokud úspěšně splnil podmínky přijímacího řízení, na základě pořadí stanoveného podle výsledků přijímací zkoušky a zohlednění dosahovaných studijních výsledků
b) žák není přijat pro větší počet uchazečů, kteří lépe vyhověli kritériím přijímacího řízení a získali větší počet bodů
c) žák není přijat, protože nevyhověl podmínkám přijímacího řízení (to v případě, že neuspěje u talentových zkoušek)


Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny systémem Dipsy a na webových stránkách školy 21. 6. 2024
 

Zveřejnění výsledků

Od letošního roku se nepodávají zápisové lístky – nahrazeno elektronickým systémem přijímání žáků ke studiu.
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí se uchazečům již neposílá.
Odvolání proti výsledku přijímací zkoušky
Odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy o přijetí či nepřijetí ke studiu lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení (26. 6. 2024), a to prostřednictvím ředitelky SUPŠ Jihlava-Helenín ke školskému odboru KÚ Kraje Vysočina.
Odvolání proti situaci, kdy není uchazeč přijat z kapacitních důvodů se však z důvodu elektronického systému přijímacího řízení stává bezpředmětným.
 


V Jihlavě, 17. května 2024 

Mgr. Silvie Čermáková, v.r.
ředitelka školy

Důležité informace

  • přihlášku podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli SUPŠ Jihlava-Helenín na tiskopisu předepsaném ministerstvem do 24. května 2024. Tiskopis ke stažení zde
  • pokud není klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena základní školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, musí být součástí přihlášky ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku
  • na přihlášce musí být lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
  • uveďte telefonní číslo a e-mailovou adresu