Přihláška ke studiu (Umělecké obory)

Informace k povinným přílohám:

Doložení povinné školní docházky DIPSY

I přesto, že je příloha Doklad o splnění povinné školní docházky v DIPSY u všech oborů zakliknutá jako povinná, dokládat ji nemusíte a přihláška se podává bez ní. Deváťáci pochopitelně ještě povinnou školní docházku ukončenou nemají. Budete to potvrzovat střední škole, kam budete nastupovat, až před 1. 9. 2024. Přihlášku lze tedy nyní do 20. února odeslat bez této přílohy.

! Pro přihlášky podané do 30. 11. 2023 zůstávají platné již odevzdané přílohy v listinné podobě a není třeba nahrávat do systému Dipsy)

 

Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Od 1. ledna 2024 platí přechodná ustanovení týkající se nového systému přijímacího řízení.

Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-Helenín, prostřednictvím ředitelky školy, vyhlašuje podle ustanovení § 60 odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělání, v platném znění, přijímací řízení do oboru vzdělání:

Design oděvu a módních doplňků

Kód a název oboru vzdělání 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 12

Malba a ilustrace

Kód a název oboru vzdělání 82-41-M/01 Užitá malba
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 12

Objekt a prostor

Kód a název oboru vzdělání 82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 12

Garafika a média

Kód a název oboru vzdělání 82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 12

Design interiéru a bytových doplňků

Kód a název oboru vzdělání 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 12

Uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky ke vzdělávání. Obě přihlášky může uchazeč podat na jednu školu. V rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání, pro každý obor je nutné vyplnit přihlášku na samostatný formulář.

 

Přihláška ke studiu se podává do 30. listopadu 2023 ředitelce SUPŠ Jihlava-Helenín.

 

Předpokladem přijetí uchazeče ke studiu výše uvedených studijních oborů je splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání, což je nutno doložit lékařským potvrzením na přihlášce ke studiu.

 

Přijímací zkoušky pro umělecké obory

V rámci přijímacího řízení bude hodnoceno (max. 130 bodů)

výsledek talentové zkoušky max. 100 bodů
zohlednění studijních výsledků ze ZŠ max. 30 bodů

 

Talentová zkouška

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, o konání talentové zkoušky. Ředitelka školy stanovila termíny pro konání talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení, a to na čtvrtek 4. ledna 2024 a na pátek 5. ledna 2024.

Uchazeč uvede do kolonky termín přijímací zkoušky datum, na které chce být k talentové zkoušce pozván.

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil ředitelce školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

 

První kolo přijímacího řízení

1. termín TZ čtvrtek 4. ledna 2024
2. termín TZ pátek 5. ledna 2024
Náhradní termín čtvrtek 11. ledna 2024

Vzniknou-li po přijímacím řízení volná místa, bude vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení.

Chceš si zkusit, jestli k nám prolezeš?

Zkus talentovky nanečisto

Talentová zkouška se skládá ze tří částí

  • kresba hlavy podle živého modelu, provedení tužkou nebo uhlem na balicí papír formátu A1 – 120 minut
  • malba zátiší, provedení temperovými barvami na kreslící karton formátu A2 – 120 minut
  • pohovor s předložením domácích prací  - předložte min. 15 ks domácích prací + povinný ateliérový úkol, pokud se hlásíte na jeden obor. Předložte min. 10 ks domácích prací + povinný ateliérový úkol ke každému vybranému oboru, pokud se hlásíte na dva obory, celkem tedy min. 20 ks domácích prací + 2 ateliérové úkoly. Práce předložte v deskách max. formátu A1, role kreseb či maleb nebudou přijímány. Povinný domácí ateliérový úkol vložte do desek s domácími pracemi.

Zadání k talentové zkoušce za jednotlivé obory k přípravě domácích prací a povinných ateliérových úkolů:

Malba a ilustrace

Domácí práce by měly obsahovat co nejširší přehled toho, čemu se uchazeč v posledních dvou letech věnoval (nepředkládejte práce starší než 2 až 3 roky). Uchazeč může předložit kresby, malby, grafiky, ilustrace, kreslené deníky, komiks, klasické studie i fantazijní či abstraktní kompozice, ale mohou to být také fotografie nebo prostorová díla. Výsledný soubor by měl vypovídat o zájmu uchazeče/uchazečky. Neměly by chybět práce související s oborem, který chcete studovat – v našem případě tedy jakékoli práce s barvou, malba a kresba zátiší (formát A2), portrét podle živého modelu ve skutečné velikosti.

Povinný ateliérový úkol: KUCHYŇSKÉ ZÁTIŠÍ, formát A2, malba temperou.

Grafika a média

Domácí práce by měly obsahovat co nejširší přehled prací výtvarného charakteru, kterým se uchazeč v posledních době věnoval (nepředkládejte práce starší než 2 až 3 roky). Uchazeč k talentové zkoušce předloží: např. kresby a malby studijního charakteru, skici předmětů či zvířat, pohybovky... Zájem o obor také naznačí spektrum předložených prací. Doporučujeme mít ve vaší složce i ukázku prací vztahující se k oboru: grafické techniky (linoryt, suchá jehla), grafické návrhy, realizace např.: plakáty, letáčky, loga, knižní přebaly, pohlednice, fotografie, animace, videa apod., mohou být pouze v digitální podobě na flash disku (pokud budete předkládat fotografie, budou počítány jako jeden soubor domácích prací)

Povinný ateliérový úkol: návrh plakátu pro fiktivní festival světel – LUMINA FEST  

Název: LUMINA FEST  

Místo: Praha Letenská pláň  

Datum: 17. 11. 2024  

Čas: 20.00  

Formát: A3

Technika: libovolná výtvarná technika: ruční, počítačové návrhy, koláž…

Upozorňujeme na práci s podklady: fotografie a ilustrace musí být vaše originální, autorské (nepoužívejte podklady třetích stran a respektujte tak autorská práva).

Design interiéru a bytových doplňků

Domácí práce by měly obsahovat co nejširší přehled prací výtvarného charakteru, kterým se uchazeč v posledních dvou letech věnoval (nepředkládejte práce starší než 2 až 3 roky). Uchazeč předloží kresby a malby studijního i fantazijního charakteru a ukázky práce v souvislosti s oborem, který chcete studovat např.: ukázky prostorové tvorby, fotografie vlastního výrobku/interiérového doplňku, návrhy (skici) interiérů nebo interiérových doplňků, návrhy tapet, svítidel, sedacího nábytku apod.

Povinný ateliérový úkol: POKOJ V LESE (koláž, kombinace libovolných výtvarných technik, doporučený formát A2).

Design oděvu a módních doplňků

Domácí práce by měly obsahovat co nejširší přehled prací výtvarného charakteru, kterým se uchazeč v posledních dvou letech věnoval (nepředkládejte práce starší než 2 až 3 roky). Uchazeč předloží kresby a malby studijního i fantazijního charakteru a ukázky práce v souvislosti s oborem, který chcete studovat např.: ukázky prací zaměřené na oděvní tvorbu, fotografie vlastní realizace oděvu nebo módního doplňku, návrhy (skici) zpracované libovolnou technikou, např. kolorovaná kresba, koláž, návrhy různých vzorů a struktur využitelných pro oděv nebo textilní materiály, volné barevné kompozice, kresby nebo malby drapérií.

Povinný ateliérový úkol: oděvní koláž na téma MŮJ DEN, formát A2, využijte např. zbytky oděvních materiálů, přízí, barevné papíry, fotografie apod. v kombinaci s dalšími výtvarnými technikami

Objekt a prostor

Domácí práce by měly obsahovat co nejširší přehled prací výtvarného charakteru, kterým se uchazeč v posledních dvou letech věnoval (nepředkládejte práce starší než 2 až 3 roky). Uchazeč předloží např. kresby, malby, ilustrace, další klasické techniky studijního i fantazijního charakteru, fotografie prostorových věcí např. práce v hlíně, papíru, dřevě, keramice a dalších materiálech v souvislosti s oborem, který chcete studovat. Prostorové práce dodávejte pouze na fotografiích (role kreseb či maleb, keramika apod. nebudou přijímány!). 

Povinný ateliérový úkol: PROSTOROVÝ OBJEKT / SOCHA na téma STRUKTURA , použití materiálu např. papír, keramika, dřevo, hlína, sklo, plast, kov. Dokumentaci realizace objektu/sochy předložte pouze v barevně tištěné formě formátu A4. Můžete doplnit obrázky z průběhu práce.

Bodové hodnocení (max. 100 bodů)

kresba hlavy max. 30 bodů
malba zátiší max. 30 bodů
domácí práce max. 40 bodů

Uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokud dosáhne v talentové zkoušce celkem nejméně 20 bodů. Při dosažení 19 a menšího počtu bodů uchazeč nesplnil požadavky talentové zkoušky, nevyhověl podmínkám přijímacího řízení.

 

Zohlednění studijních výsledků ze základní školy

Uchazeči, kteří úspěšně složili talentovou zkoušku, získají body za prospěch na základní škole. Bodují se předměty český jazyk a literatura (pro uchazeče z Ukrajiny předmět matematika, u těchto uchazečů se v případě klasifikace pouze v jednom pololetí toto pololetí započítá 2x) a anglický jazyk za 1. a 2. pololetí osmé třídy (popř. tomu odpovídající ročník víceletého gymnázia).

 

Bodové hodnocení prospěchu ZŠ (max. 30 bodů)

stupeň klasifikace  
výborný 7,5 bodu
chvalitebný 6 bodů
dobrý 4 body
dostatečný 1 bod
nedostatečný (žádné hodnocení) 0 bodů

 

Stanovení pořadí žáků a uchazečů

Podle počtu získaných bodů v talentové zkoušce a zohlednění výsledků ze ZŠ bude sestaveno pořadí žáků na jednotlivých oborech a přijati ke studiu budou žáci s nejvyšším počtem bodů.

V případě rovnosti celkového počtu bodů rozhoduje o přijetí vyšší počet bodů za talentovou zkoušku, a to v tomto pořadí :

1. počet bodů za kresbu hlavy

2.počet bodů za malbu zátiší 

3. počet bodů za domácí práce

4. počet bodů za prospěch na ZŠ

Přijímací řízení může skončit tímto výsledkem:
a) žák je přijat, pokud úspěšně splnil podmínky přijímacího řízení, na základě pořadí stanoveného podle výsledků přijímací zkoušky a zohlednění dosahovaných studijních výsledků
b) žák není přijat pro větší počet uchazečů, kteří lépe vyhověli kritériím přijímacího řízení a získali větší počet bodů
c) žák není přijat, protože nevyhověl podmínkám přijímacího řízení (to v případě, že neuspěje u talentových zkoušek)


Výsledky přijímacího řízení
19. 1. 2024 budou zveřejněny na webových stránkách školy a veřejně přístupném místě školy bodové výsledky talentové zkoušky.
15. 2. 2024 budou na webových stránkách školy a veřejně přístupném místě školy uveřejněny výsledky přijímacího řízení na naší škole společně s pořadím uchazečů dle přiděleného registračního čísla.
Tyto výsledky však nevypovídají o celkovém přijetí (nepřijetí) uchazečů. O přijetí do oborů vzdělání s talentovou zkouškou bude rozhodnuto ve stejný okamžik (15. 5. 2024), jako u ostatních oborů vzdělání (bez talentové zkoušky).
Dne 21. 2. 2024 od 9:00 hod. do 16:00 hod. mají zákonní zástupci uchazečů, dle §36 odst. 3 správního řádu, možnost, vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí.

Zveřejnění výsledků
Dne 15. května 2024 budou celkové výsledky přijetí zveřejněny v elektronickém systému přijímacího řízení ISEP, na webových stránkách školy a veřejně přístupném místě školy.
Od letošního roku se nepodávají zápisové lístky – nahrazeno elektronickým systémem přijímání žáků ke studiu.
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí se uchazečům již neposílá.
Odvolání proti výsledku přijímací zkoušky
Odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy o přijetí či nepřijetí ke studiu lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení (15. 5. 2024), a to prostřednictvím ředitelky SUPŠ Jihlava-Helenín ke školskému odboru KÚ Kraje Vysočina.
Odvolání proti situaci, kdy není uchazeč přijat z kapacitních důvodů se však z důvodu elektronického systému přijímacího řízení stává bezpředmětným.
Pokud budou na některých oborech po přijímacím řízení volná místa, bude vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení.


V Jihlavě, 27. září 2023 Mgr. Silvie Čermáková, v.r.
ředitelka školy

Důležité informace

  • přihlášku podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli SUPŠ Jihlava-Helenín na tiskopisu předepsaném ministerstvem do 30. listopadu 2023. Tiskopis ke stažení zde
  • pokud není klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena základní školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, musí být součástí přihlášky ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku
  • na přihlášce uveďte, v kterém termínu se uchazeč zúčastní talentové zkoušky (4. nebo 5. ledna 2024)
  • uchazeči si mohou podat dvě přihlášky, každou na jiný obor (každá přihláška musí obsahovat všechny náležitosti)
  • na přihlášce musí být lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
  • uveďte telefonní číslo a e-mailovou adresu