Grafika a média (Reklamní tvorba)

82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba
Název ŠVP
Grafika a média (Reklamní tvorba)
Kód a název oboru vzdělání
82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba
Dosažený stupeň vzdělání
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělání
Čtyřleté denní
Způsob ukončení vzdělání
Maturitní zkouška
Platnost
1. září 2011 počínaje 1. ročníkem

Ateliér Grafika a média (Reklamní tvorba) pracuje s rozmanitým jazykem grafického designu, což nabízí pestrý výběr oborů na VŠ nebo budoucích povolání. K tomuto oboru neodmyslitelně patří počítač a jeho vybavení a také práce s různými grafickými programy. V první řadě je kladen důraz na klasický grafický design, kde základní stavební jednotkou je tvorba loga a s tím spojené budování firemního stylu, branding, tvorba plakátů, billboardů, designu webových stránek a různých forem reklamy. Další disciplínou je videotvorba, fotografie, web design, jež poskytuje velký prostor pro zakomponování statických i animovaných prvků propojených právě s grafickým designem. V neposlední řadě je to 3D sekce. Umožňuje představit náhled reklamních předmětů, interiéru a exteriéru, prostorových variací. V průběhu studia podporujeme rozvíjení myšlení, individuálních výtvarných schopností, které jsou nezbytným předpokladem tvorby návrhů všech prvků grafického designu. Tyto dovednosti a znalosti si studenti již během studia ověřují na zakázkách z praxe, díky kterým pak získávají reference a případnou budoucí klientelu. Studenti spolu s pedagogy utvářejí podobu celého ateliéru a aktivně se podílejí na jeho chodu. Sami hledají inspiraci i nová témata. Jsou vedeni k samostatné, ale i týmové práci. Nezbytnou součástí je i obhajoba zvolených řešení a realizací.


Uplatnění absolventů

Po celou dobu vzdělávání je kladen důraz na prohlubování koncepčního myšlení, schopnost orientovat se ve všech formách současného umění a reklamy, samostatně řešit zadané úkoly s využitím netradičních postupů a principů. Cílem studia je připravit odborníky schopné obstát v praxi, např. v grafických studiích, reklamních a produkčních agenturách, vydavatelstvích, jako editoři tiskovin či pokračovat na vysoké škole zaměřené na multimediální tvorbu a dále se vzdělávat


Graphics and media (Advertisement)

The program of Advertisement works with the diverse language of graphics design, which offers colorful options when students choose their university studies or future jobs. This program is inseparably connected to computers, PC equipment and graphics software. The main emphasis is put on classical graphics design, where the basic unit is the creation of a logo which further goes to building a company style, branding, creating posters, billboards, web page design and various forms of advertisement. Other disciplines are video, photography and web design, which offers a lot of room for creating both static and animated elements connected through graphics design. Last but not least, there is the 3D section. It allows taking a look into promotional items, interiors and exteriors and space variations. We support developing of thinking and individual creative skills which are necessary in many ways when a person wants to create their own designs. Students get orders from clients during their studies, which allows them to gain references and potential clients in the future. Students work hand in hand with the teachers in this atelier and are actively participating on various events. Students are encouraged to look for inspiration for new topics and are led to individual work, but also team work. Students are also required to defend their designs – to explain what inspired them and what techniques and materials they used and why.


Kdo u nás učí