ARTS Management

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
Název ŠVP
Arts management
Kód a název oboru vzdělání
63-41-M/01  Ekonomika a podnikání
Dosažený stupeň vzdělání
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělání
Čtyřleté denní
Způsob ukončení vzdělání
Maturitní zkouška
Platnost
1. září 2009 počínaje 1. ročníkem


Arts management je neumělecký obor, který vhodně rozšiřuje a doplňuje zaměření naší školy na umělecké disciplíny. Studium je určeno všem uchazečům bez výrazných uměleckých předpokladů, kterým je však umění blízké. Pro přijetí nejsou podmínkou talentové zkoušky. Výuka není zaměřena pouze na ekonomické nebo umělecké vzdělání. Zařazením vhodných předmětů studenti získávají přehled o možnostech financování uměleckých a kulturních akcí, o neziskových organizacích, způsobu jejich propagace, zásadách marketingu, získávání grantů a dotací, způsobu organizování kulturních a uměleckých akcí a v neposlední řadě také o způsobu evidence podnikání v účetnictví. Orientují se v jednotlivých druzích umění, a to jak z hlediska dějin umění, tak i z hlediska moderních uměleckých směrů. Studenti se aktivně podílí na prezentaci ostatních uměleckých oborů. Organizují vernisáže, moderují módní přehlídky a jsou zapojeni do projektů, které probíhají na naší škole. Své aktivity rozšiřují také mimo školu. Mezi největší akce, kterých se účastní, patří spolupráce na organizaci JID festivalu nebo na projektu Muzeum na dlažbě. Jde o jediný obor v ČR, který je schopen svým žákům nabídnout propojení zdánlivě nesouvisejících světů umění a ekonomiky. A v době, kdy o všem rozhodují peníze, jde o velice praktické spojení.

https://www.instagram.com/artsmanagement_/

https://jihlavska.drbna.cz/zpravy/vzdelani/16628-arts-management-je-tva-budoucnost.htmlUplatnění absolventů

Absolventi mohou po maturitě studovat na vysokých školách, které jsou zaměřené na umění i ekonomiku, nebo navázat na stávající studium a vybrat si přímo obor Arts management na Vysoké škole ekonomické v Praze. Pokud si nezvolí další studium, mohou se uplatnit jako manažeři galerií, muzeí, divadel i pracovníci v reklamních agenturách.


Arts management

This study program is not based in art but it expands and supplements the focus of our school on art disciplines. The applicants for this program are not required to have any significant art talent. However, they should be interested in art nonetheless. The applicants do not need to pass any sort of talent test. The program is not focused purely on economic or artistic education. Through various subjects the students gain knowledge of possibilities of funding cultural events, they learn about the principles of non-profit organizations, how to promote such events and organizations, the basics of marketing, how to apply for grants and subsidies, how to organize cultural and art events but they also learn the necessary accountant practices that are needed in this line of work. Students have knowledge about various types of art, about the history of art but also about modern art directions. The students also participate on promoting the other study programs. They organize prevues, host fashion shows, and participate in various projects that take place in our school. However, they also participate on events outside of school. Among the biggest events, that our students participate in, belongs the cooperation on organizing the JID festival, or the project “Muzeumnadlažbě”. This is the only program in the Czech Republic which offers to students the connection of two seemingly unrelated worlds of art and economics. In times when money decides about everything, this connection is very practical.


Kdo u nás učí