Design oděvu a módních doplňků

82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů

Název ŠVP
Design oděvu a módních doplňků
Kód a název oboru vzdělání
82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů
Dosažený stupeň vzdělání
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělání
Čtyřleté denní
Způsob ukončení vzdělání
Maturitní zkouška
Platnost
1. září 2016 počínaje 1. ročníkem


Umělecký obor Design oděvu a módních doplňků se nově profiluje zaměřením nejen na oděv, ale také na celou škálu módních doplňků. Velký důraz je kladen na kreativní přístup studentů a rozvoj jejich praktických dovedností v souladu se současnými trendy a respektem k tradici. Výrazným znakem oboru je výuka výtvarných předmětů – navrhování, figurálního kreslení a výtvarné přípravy, dále pak seznámení s historií oděvu. V portfoliu předmětů se nově objeví módní fotografie, která se věnuje základům zhotovení fotografie modelů a doplňků a jejich úpravě pro potřeby autorských prezentací, webových stránek a časopisů. Během studia se snažíme studenty vést  k vytvoření vlastního výtvarného názoru, podporujeme je v hledání a prosazování originálních a netypických řešení. To vše se odvíjí od kvalitní řemeslné průpravy, schopnosti pracovat v týmu i samostatně řešit zadané úkoly. Studenti se aktivně zapojují do chodu celého ateliéru, hledají inspirační zdroje, nová témata. Učí se formulovat a obhajovat zvolená řešení a realizace. Podporujeme rovněž spolupráci s oděvními a textilními firmami, kdy se studenti v rámci praxe seznámí s přípravou výroby oděvů a textilních materiálů. Za dobu trvání ateliéru se vytvořil stabilní tým pedagogů-výtvarníků, podpořený zkušenými učiteli odborných předmětů, kteří studentům předávají své dovednosti z praxe a vedou je ke kreativnímu vyjádření vlastní vize, jež staví na kvalitním řemeslném zpracování jednotlivých návrhů a tuto tradici stále posouvá dál.

http://www.nuv.cz/p-kap/tandem-pedagozky-a-modnich-navrharek


Uplatnění absolventů

Absolventi oboru se uplatní jako samostatní návrháři, dále pak v oděvních firmách na pozici konstruktérů, technologů nebo při realizaci historických a scénických kostýmů pro divadlo, film a televizi. Mnozí se již prezentují vlastní úspěšnou značkou na českém i zahraničním trhu. V návaznosti na tento obor je možné pokračovat ve studiu na vyšších a vysokých školách uměleckého zaměření.


Design of Clothes and Accessories

This artistic program is not focused only on design of clothes, but now also on a number of fashion accessories. A huge emphasis is put on a creative approach of students and development of their practical skills in accord to contemporary trends and respect to traditions. A distinct sign of this program are the classes of applied arts – Design, Figure drawing and Art Training and further the history of clothes. The subject portfolio now also presents Fashion Photography which is focused on basics of taking photos of a model and accessories and their subsequent editing for the need of author presentations, web pages or magazines. We try to lead students to forming their own creative opinions, and we support them in searching and advocating for original and atypical solutions. All of that requires a high quality craft training and the skill to work on given assignments both individually, but also in a team. Students actively participate in the “life” of the atelier – they search for new sources of inspiration and new topics. They learn to formulate and defend chosen solutions and realizations. We also support cooperation with clothing and textile companies where students get familiar with the process of clothes and textile production. This program has existed for several years and now has a stable team of design teachers supported by experienced teachers of specialized subjects who pass their skills from praxis on students and lead them to a creative expression of their own vision. This expression is achieved through a quality craftsmanship in each individual design and this tradition keeps being passed on.


Kdo u nás učí