Design interiéru a bytových doplňků

82-41-M/14 Textilní výtvarnictví

Název ŠVP
Design interiéru a bytových doplňků
Kód a název oboru vzdělání
82-41-M/14 Textilní výtvarnictví
Dosažený stupeň vzdělání
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělání
Čtyřleté denní
Způsob ukončení vzdělání
Maturitní zkouška
Platnost
1. září 2010 počínaje 1. ročníkem


Obor Design interiéru a bytových doplňků je zaměřen na prostorovou tvorbu. Student se postupně seznámí s celkovou koncepcí činnosti interiérového designéra. Stěžejními tématy jsou interiérová architektura, řešení konkrétního prostoru a design. Dalším tématem je bytový doplněk jako součást řešeného interiéru nebo jako samostatný objekt. Naším cílem je s respektem k historii i současnému bytovému designu rozvíjet kreativní přístup k tvorbě, touhu poznávat tradiční materiály a techniky. Zároveň mají studenti tvůrčí prostor pro vlastní výtvarný rozvoj, inovaci a netradiční pojetí materiálu. Hlavní předměty oboru, mezi které patří výtvarná příprava, návrhový ateliér, počítačová grafika a teoretická část navrhování interiérů, mají za úkol připravit studenta na nejrůznější situace a zadání, která bude v pracovním životě řešit. V návaznosti na pracovní život se ateliér aktivně účastní praktických realizací. Studenti mají příležitost pracovat s konkrétním klientem, plní jeho zadání a aplikují získané znalosti a dovednosti. Nedílnou součástí procesu je schopnost vizualizovat své nápady, nejdříve klasickými kresebnými prostředky a později za pomoci digitálních médií. Ateliér se také účastní projektů, zahraničních aktivit, spolupracuje s firmami a klienty. Výuka odborných předmětů je doplňovaná přednáškami a exkurzemi. Absolvent je připraven na další studium a uplatnění v pracovním životě například v oblasti výtvarné tvorby, interiérového designu či architektury.


Uplatnění absolventů

Úspěšné zvládnutí studia je předpokladem pro samostatnou činnost interiérového návrháře, uplatnění je možné také v nábytkářských firmách a studiích zabývajících se produktovým a grafickým designem. Absolventům se rovněž otevírají dveře k dalšímu studiu na vysokých školách.


The study program of Design of Interior and Home Accessories is focused on space creation. A student will get familiar with the overall concept of the work of an interior designer.  The main topics are the interior architecture, space layout and design. Another topic is Home Accessories as a part of an overall interior design but also as an individual object. Our goal is to develop a creative approach to design, the desire to learn about traditional materials and techniques, with respect to history but also to contemporary flat design.At the same time, the students have space for their own development of creativity, innovation and unusual conception of materials. The main subjects of this program are Fine Art training, Design atelier, PC graphics and the theoretical part of interior design – these subjects should prepare students for various tasks and situations which they will need to deal with in their future career. Students of this program also actively participate on practical project realizations. They have the opportunity to work on real projects where a client places an order and students need to apply their knowledge and skills to meet the project criteria. An inseparable part of the whole process is the ability to visualize ones ideas – at first through the classic drawing techniques and later through digital media. This atelier also participates in various projects, foreign activities and cooperates with companies and clients. The education is supplemented with lectures and field trips. When a student graduates, he or she will be qualified for work in designing interiors, architecture and various other jobs requiring creativity.


Kdo u nás učí