Umělecké obory

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

Ve školním roce 2024/2025 budou na SUPŠ Jihlava-Helenín otevřeny tři třídy prvního ročníku. Tyto třídy se budou skládat    z žáků šesti oborů (školních vzdělávacích programů) - pěti uměleckých a jednoho ekonomického (Arts management):

Obory umělecké:

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

82-41-M/07  Modelářství a návrhářství oděvů

  Design oděvu a módních doplňků


12

82-41-M/01  Užitá malba

  Malba a ilustrace


12

82-41-M/03  Scénická a výstavní tvorba

  Objekt a prostor


12

82-41-M/03  Scénická a výstavní tvorba

  Grafika a média


12

82-41-M/14  Textilní výtvarnictví

  Design interiéru a bytových doplňků


12

Předpokládaný počet uchazečů je minimální.

Přijímací zkoušky – umělecké obory

V rámci přijímacího řízení bude hodnoceno:

-  výsledek talentové zkoušky (maximální počet bodů – 100)

-  zohlednění studijních výsledků ze ZŠ (maximální počet bodů – 30)

Termín podání přihlášky ke studiu je do 30. listopadu 2023 na SUPŠ Jihlava-Helenín.

Talentová zkouška

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, o konání talentové zkoušky a stanovila termíny pro konání talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení, a to na čtvrtek 4. ledna 2024 a na pátek 5. ledna 2024.

Uchazeč uvede do kolonky termín přijímací zkoušky datum, na které chce být k talentové zkoušce pozván.

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil ředitelce školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu. Náhradní termín je stanoven na čtvrtek 11. ledna 2024.

Předpokladem přijetí uchazeče ke studiu výše uvedených studijních oborů je splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání, což je nutno doložit lékařským potvrzením na přihlášce ke studiu.

Uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky ke vzdělávání. Obě přihlášky může uchazeč podat na jednu školu. V rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání, pro každý obor je nutné vyplnit přihlášku na samostatný formulář.

Talentová zkouška se skládá ze tří částí:

  •  kresba hlavy podle živého modelu, provedení tužkou nebo uhlem na balicí papír formátu A1 – 120 minut
  •  malba zátiší, provedení temperovými barvami na kreslící karton formátu A2 – 120 minut
  •  hodnocení domácích prací a pohovor s uchazečem - cca 15 minut

Zadání k talentové zkoušce za jednotlivé obory k přípravě domácích prací a povinných ateliérových úkolů:

Malba a ilustrace

Domácí práce by měly obsahovat co nejširší přehled toho, čemu se uchazeč v posledních dvou letech věnoval (nepředkládejte práce starší než 2 až 3 roky). Uchazeč může předložit kresby, malby, grafiky, ilustrace, kreslené deníky, komiks, klasické studie i fantazijní či abstraktní kompozice, ale mohou to být také fotografie nebo prostorová díla. Výsledný soubor by měl vypovídat o zájmu uchazeče/uchazečky. Neměly by chybět práce související s oborem, který chcete studovat – v našem případě tedy jakékoli práce s barvou, malba a kresba zátiší (formát A2), portrét podle živého modelu ve skutečné velikosti.

Povinný ateliérový úkol: KUCHYŇSKÉ ZÁTIŠÍ, formát A2, malba temperou.

Grafika a média

Domácí práce by měly obsahovat co nejširší přehled prací výtvarného charakteru, kterým se uchazeč v posledních době věnoval (nepředkládejte práce starší než 2 až 3 roky). Uchazeč k talentové zkoušce předloží: např. kresby a malby studijního charakteru, skici předmětů či zvířat, pohybovky... Zájem o obor také naznačí spektrum předložených prací. Doporučujeme mít ve vaší složce i ukázku prací vztahující se k oboru: grafické techniky (linoryt, suchá jehla), grafické návrhy, realizace např.: plakáty, letáčky, loga, knižní přebaly, pohlednice, fotografie, animace, videa apod., mohou být pouze v digitální podobě na flash disku (pokud budete předkládat fotografie, budou počítány jako jeden soubor domácích prací)

Povinný ateliérový úkol: návrh plakátu pro fiktivní festival světel – LUMINA FEST  

Název: LUMINA FEST  

Místo: Praha Letenská pláň  

Datum: 17. 11. 2024  

Čas: 20.00  

Formát: A3

Technika: libovolná výtvarná technika: ruční, počítačové návrhy, koláž…

Upozorňujeme na práci s podklady: fotografie a ilustrace musí být vaše originální, autorské (nepoužívejte podklady třetích stran a respektujte tak autorská práva).

Design interiéru a bytových doplňků

Domácí práce by měly obsahovat co nejširší přehled prací výtvarného charakteru, kterým se uchazeč v posledních dvou letech věnoval (nepředkládejte práce starší než 2 až 3 roky). Uchazeč předloží kresby a malby studijního i fantazijního charakteru a ukázky práce v souvislosti s oborem, který chcete studovat např.: ukázky prostorové tvorby, fotografie vlastního výrobku/interiérového doplňku, návrhy (skici) interiérů nebo interiérových doplňků, návrhy tapet, svítidel, sedacího nábytku apod.

Povinný ateliérový úkol: POKOJ V LESE (koláž, kombinace libovolných výtvarných technik, doporučený formát A2).

Design oděvu a módních doplňků

Domácí práce by měly obsahovat co nejširší přehled prací výtvarného charakteru, kterým se uchazeč v posledních dvou letech věnoval (nepředkládejte práce starší než 2 až 3 roky). Uchazeč předloží kresby a malby studijního i fantazijního charakteru a ukázky práce v souvislosti s oborem, který chcete studovat např.: ukázky prací zaměřené na oděvní tvorbu, fotografie vlastní realizace oděvu nebo módního doplňku, návrhy (skici) zpracované libovolnou technikou, např. kolorovaná kresba, koláž, návrhy různých vzorů a struktur využitelných pro oděv nebo textilní materiály, volné barevné kompozice, kresby nebo malby drapérií.

Povinný ateliérový úkol: oděvní koláž na téma MŮJ DEN, formát A2, využijte např. zbytky oděvních materiálů, přízí, barevné papíry, fotografie apod. v kombinaci s dalšími výtvarnými technikami

Objekt a prostor

Domácí práce by měly obsahovat co nejširší přehled prací výtvarného charakteru, kterým se uchazeč v posledních dvou letech věnoval (nepředkládejte práce starší než 2 až 3 roky). Uchazeč předloží např. kresby, malby, ilustrace, další klasické techniky studijního i fantazijního charakteru, fotografie prostorových věcí např. práce v hlíně, papíru, dřevě, keramice a dalších materiálech v souvislosti s oborem, který chcete studovat. Prostorové práce dodávejte pouze na fotografiích (role kreseb či maleb, keramika apod. nebudou přijímány!). 

Povinný ateliérový úkol: PROSTOROVÝ OBJEKT / SOCHA na téma STRUKTURA , použití materiálu např. papír, keramika, dřevo, hlína, sklo, plast, kov. Dokumentaci realizace objektu/sochy předložte pouze v barevně tištěné formě formátu A4. Můžete doplnit obrázky z průběhu práce.


Předložte min. 15 ks domácích prací + povinný ateliérový úkol, pokud se hlásíte na jeden obor. 

Předložte min. 10 ks domácích prací + povinný ateliérový úkol ke každému vybranému oboru, pokud se hlásíte na dva obory, celkem tedy min. 20 ks domácích prací + 2 ateliérové úkoly.

Práce předložte v deskách max. formátu A1, role kreseb či maleb nebudou přijímány. Povinný domácí ateliérový úkol vložte do desek s domácími pracemi.


Bodové hodnocení:

část talentové zkoušky

maximálně bodů

kresba hlavy

  30

malba zátiší

  30

domácí práce + povinný ateliérový úkol

  40

celkový počet bodů za talentovou zkoušku

  100 bodů maximálně

Uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokud dosáhne v talentové zkoušce celkem nejméně 20 bodů. Při dosažení 19 a menšího počtu bodů uchazeč nesplnil požadavky talentové zkoušky, nevyhověl podmínkám přijímacího řízení.


Zohlednění studijních výsledků ze základní školy

Uchazeči, kteří úspěšně složili talentovou zkoušku, získají body za prospěch na základní škole. Bodují se předměty český jazyk a literatura (pro uchazeče z Ukrajiny předmět matematika, u těchto uchazečů se v případě klasifikace pouze v jednom pololetí toto pololetí započítá 2x) a anglický jazyk za 1. a 2. pololetí osmé třídy (popř. tomu odpovídající ročník víceletého gymnázia).

Bodové hodnocení:

stupeň klasifikace   body

výborný                     7,5

chvalitebný                  6

dobrý                           4

dostatečný                  0

nedostatečný (žádné hodnocení) - mínus 10 bodů

Celkový maximální počet bodů za prospěch - 30 

Stanovení pořadí žáků a uchazečů

Podle počtu získaných bodů v talentové zkoušce a zohlednění výsledků ze ZŠ bude sestaveno pořadí žáků na jednotlivých oborech a přijati ke studiu budou žáci s nejvyšším počtem bodů.

V případě rovnosti celkového počtu bodů rozhoduje o přijetí vyšší počet bodů za talentovou zkoušku, a to v tomto pořadí – počet bodů za kresbu hlavy, malbu zátiší a přinesené domácí práce. Při případné trvající rovnosti bodů rozhoduje počet bodů za prospěch.

Výsledky přijímacího řízení

Přijímací řízení může skončit tímto výsledkem:

a) žák je přijat, pokud úspěšně splnil podmínky přijímacího řízení, na základě pořadí stanoveného podle výsledků přijímací zkoušky a zohlednění dosahovaných studijních výsledků

b) žák není přijat pro větší počet uchazečů, kteří lépe vyhověli kritériím přijímacího řízení a získali větší počet bodů

c) žák není přijat, protože nevyhověl podmínkám přijímacího řízení (to v případě, že neuspěje u talentových zkoušek)

Přijetí a nepřijetí ke studiu

O přijetí uchazeče rozhodne dle § 59 odstavec 2 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka školy.

Uveřejnění výsledků

Pořadí uchazečů bude zveřejněno pod registračním číslem. Registrační číslo bude uchazeči přiděleno při talentové zkoušce.

Dne 5. února 2024 bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů a do 9. února 2024 bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí. Zveřejnění proběhne na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup (na webových stránkách školy www.helenin.cz) v pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení.

Přijatým uchazečům se rozhodnutí oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem, a to na veřejně přístupném místě ve škole i webových stránkách školy. Nepřijatému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého žáka bude zasláno písemné rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání (rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání se nezasílá). Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 3 dnů na poště, pak je vloženo do schránky a považováno za doručené.

Dne 8. února 2024 od 9:00 hod. do 15:00 hod. mají zákonní zástupci nepřijatých žáků, dle §36 odst. 3 správního řádu, možnost, vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí o nepřijetí.

Svůj úmysl vzdělávat se na SUPŠ Jihlava-Helenín musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tj. ode dne zveřejnění výsledků). Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 30. listopadu 2023. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle předchozího odstavce, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole a uchazeč se žákem školy nestává. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 (Školský zákon – Přijímaní do oborů s talentovou zkouškou) nebo § 88 (Školský zákon – Přijímání ke vzdělání v konzervatoři), pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 (Školský zákon – Přijímaní do oborů s talentovou zkouškou) ani § 88 (Školský zákon – Přijímání ke vzdělání v konzervatoři); na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá (tohoto odstavce).

Odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy o přijetí či nepřijetí ke studiu lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky SUPŠ Jihlava-Helenín ke školskému odboru KÚ Kraje Vysočina.

Pokud budou na některých oborech po přijímacím řízení volná místa, bude vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení.

V Jihlavě, 27. září 2023                                  Mgr. Silvie Čermáková, ředitelka školy


Důležité informace k přihlášce:

- přihlášku podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli SUPŠ Jihlava-Helenín na tiskopisu předepsaném ministerstvem (tiskopis je na stránkách školy http://www.helenin.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni/prihlaska-ke-studiu) do 30. listopadu 2023

- pokud není klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena základní školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, musí být součástí přihlášky ověřené kopie

- na přihlášce uveďte, v kterém termínu se uchazeč zúčastní talentové zkoušky (4. nebo 5. ledna 2024)

- uveďte telefonní číslo a e-mailovou adresu

- uchazeči si mohou podat dvě přihlášky, každou na jiný obor (každá přihláška musí obsahovat všechny náležitosti)

- na přihlášce musí být lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání