VÝCHOVNÁ A PORADENSKÁ ČINNOST

Kariérové poradenství

 • profesní orientace – informace, přihlášky ke studiu na VŠ, VOŠ, studium v zahraničí
 • uplatnění na trhu práce – poradenství, analýza uplatnění absolventů

Studijní poradenství

 • pomoc při adaptaci po příchodu z jiné školy a při upevňování studijních návy
 • žáci se specifickými poruchami učení, žáci se zdravotními problém
 • pomoc žákům se studijními a výchovnými problémy

Pedagogicko-psychologické poradenství

 • osobnostní potíže
 • diagnostická činnost, popř. předání žáka do odborné péče
 • návrhy a doporučení v oblasti výchovy, vzdělávání, prevence a nápravy problémů

Důležité kontakty

PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

Tř. Legionářů 6

586 01  Jihlava

http://pppjihlava.estranky.cz

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM

Demlova 28

586 01  Jihlava

www.msdemlova.cz

BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ

Poskytuje odbornou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů včetně morální a emocionální podpory.

Žižkova 13
586 01  Jihlava

www.bkb.cz

LINKA BEZPEČÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Bezplatná z pevné i mobilní sítě.

Tel.: 800 155 155

KÁČKO – CENTRUM U VĚTRNÍKU

Kontaktní poradenské centrum pro osoby ohrožené drogovou závislostí.

U Větrníku 17

586 01  Jihlava

http://www.kacko-ji.estranky.cz/

http://jihlava.charita.cz/zavislosti/kacko/

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA

Občanská poradna Jihlava poskytuje rady, informace, asistenci a aktivní pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci nebo jim taková situace hrozí. Je nezávislým místem bezplatné, diskrétní a nestranné pomoci.

Žižkova 13

586 01  Jihlava

www.obcanskaporadna.cz

Průběžně během celého školního roku

 • spolupráce s třídními učiteli a vychovatelkami při řešení vzdělávacích a výchovných problémů studentů, poradenství studentům při řešení těchto problémů
 • poradenství v oblasti profesní orientace – shromažďování informací o možnostech dalšího studia a praxe a jejich poskytování studentům a rodičům
 • spolupráce s vyučujícími – individuální práce se slabými a nadprůměrnými žáky
 • shromažďování požadavků VŠ a VOŠ k přijímacím zkouškám a jejich zprostředkování studentům
 • spolupráce s Informačním poradenským centrem Úřadu práce v Jihlavě
 • informování studentů o volných pracovních místech (dle aktuální nabídky)
 • informování studentů o možnostech studia – praxe v zahraničí
 • zpracování přehledu počtu přihlášených studentů na VŠ a VOŠ
 • organizování besed a přednášek s institucemi – Pedagogicko-psychologická poradna, Bílý kruh bezpečí, aj.

Výchovný poradce:

Mgr. Lenka Pávková

pavkova@helenin.cz

+420 567 584 141