Školní poradenské pracoviště ve spolupráci zajišťují:

Mgr. Lenka Pávková

výchovná poradkyně

(kariérové poradenství, studijní poradenství)

telefon: +420 567 584 141

pavkova@helenin.cz

(konzultace vždy po domluvě)


Mgr. Petra Vaníčková

školní psycholožka

(odborná individuální péče, psychologické poradenství)

vanickova@helenin.cz

(konzultace vždy po objednání každé pondělí a úterý od 9:30 – 13:30 hod.)


Mgr. Eva Priesol Záchová

metodička školní prevence

(preventivní program školy, předcházení rizikovému chování, koordinační činnost)

telefon: +420 567 584 127

priesolzachova@helenin.cz

(konzultace vždy po domluvě)


Školní poradenské pracoviště zajišťuje komplexní poradenskou službu žákům, zákonným zástupcům a pedagogům. Ve škole funguje pod vedením ředitelky školy Mgr. Silvie Čermákové. Školní poradenské pracoviště se setkává pravidelně jednou měsíčně a jeho činnost je vykonávána v souladu se zákonem 561/ 2004 Sb. o předškolním,  základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškami 72/ 2005 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, 27/ 2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v platném znění.

Mezi základní cíle patří:

 •  pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů
 • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich realizaci
 • sledovat a vyhodnocovat účinnosti zvolených podpůrných opatření
 • evidovat doporučení a zprávy, např. z PPP, SPC, archivovat je
 • kariérové poradenství
 • připravit podmínky a rozšířit možnosti inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • vybudovat příznivé sociální klima pro inkluzi a přijímání sociálních odlišností na škole
 • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování
 • poskytnout metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů
 • prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči
 • poskytnout individuální psychologické konzultace žákovi, učiteli nebo rodiči
 • poskytnout krizové intervence žákovi, který se ocitne v psychicky náročné situaci
 • provádět opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole pomocí práce s třídním kolektivem