Úvodní obrázek

  Naše škola vytváří dokument Minimální preventivní program, který definuje základní strategie prevence rizikového chování ve školském zařízení. Jeho nedílnou součástí jsou i krizové plány, jak postupovat v případě šikany a v případě podezření nebo výskytu na omamné látky ve škole. Tyto dokumenty jsou veřejné. 

V rámci minimálního preventivního programu se studenti naší školy účastní adaptačního kurzu, besed a přednášek, dále jsou seznámeni s danou tématikou svými třídními učiteli, případně jsou informováni o možných rizicích ve vyučovacích hodinách. 

Na prevenci v naší škole spolupracuje vedení školy, třídní učitelé, pedagogové, metodik školní prevence s výchovným poradcem, ale také rodiče. Metodik školní prevence se účastní setkání školních preventistů v kraji, které organizuje oblastní metodik prevence při PPP a SPC Vysočina - https://www.pppaspcvysocina.cz/

Do prevence zahrnujeme rizikové jevy současnosti:

  •  užívání návykových látek (nelegální drogy – zejména marihuana a legální drogy- alkohol, nikotin)
  •  záškoláctví
  •  šikana, vandalismus a další formy násilného chování
  •  rasismus, xenofobie, intolerance, antisemitismus
  •  kriminalita a delikvence
  •  patologické hráčství (gamblerství)
  •  virtuální drogy (počítače, smart telefony, televize)

Preventivní aktivity:

1. ročníky 

Adaptační kurzy

Přednáška na téma kyberkriminalita (kyberšikana)

Přednáška na téma legální a nelegální drogy (s důrazem na zneužívání alkoholu a marihuany)

2. ročníky 

Beseda/ přednáška o zdravém životním stylu a poruchách příjmu potravy

Beseda/ přednáška na téma AIDS/HIV – rizikové chování

3. ročníky 

Beseda na téma domácí násilí 

Přednáška na téma legální a nelegální drogy (s důrazem na zneužívání alkoholu a marihuany)

Organizace, které našim studentům zprostředkovávají přednášky prevence:

Bílý Kruh Bezpečí - https://www.bkb.cz/kontakt/ceska-republika/jihlava/

K-centrum/ Káčko – Oblastní Charita Jihlava - http://jihlava.charita.cz/zavislosti/kacko/

SZÚ Jihlava - http://www.szu.cz/oddeleni-podpory-zdravi

MěP Jihlava - https://www.jihlava.cz/mp/ 

Poradenské centrum v oblasti kyberšikany, groomingu, stalkingu, sextingu apod. jevů spojených s používáním internetu a ICT https://pomoconline.saferinternet.cz/

kontakt: helpline@saferinternet.cz


Metodik školní prevence:

Mgr. Eva Matulová

ematulova@helenin.cz

+420 567 584 127