Umělecké obory

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

Ve školním roce 2020/2021 budou na SUPŠ Jihlava-Helenín otevřeny tři třídy prvního ročníku. Tyto třídy se budou skládat    z žáků šesti oborů (školních vzdělávacích programů) - pěti uměleckých a jednoho ekonomického (Arts management):

Obory umělecké:

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

82-41-M/07  Modelářství a návrhářství oděvů

  Design oděvu a módních doplňků


10

82-41-M/01  Užitá malba

  Malba a ilustrace


12

82-41-M/03  Scénická a výstavní tvorba

  Design a vizuální komunikace


13

  Reklamní tvorba

15

82-41-M/14  Textilní výtvarnictví

  Design interiéru a bytových doplňků


10


Předpokládaný počet uchazečů je minimální.

Přijímací zkoušky – umělecké obory

V rámci přijímacího řízení bude hodnoceno:

-  výsledek talentové zkoušky (maximální počet bodů – 90)

-  zohlednění studijních výsledků ze ZŠ (maximální počet bodů – 30)

Přihlášku ke studiu: do 2. prosince 2019 na SUPŠ Jihlava-Helenín

Talentová zkouška

Ředitel školy rozhodl v souladu s § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, o konání talentové zkoušky. Ředitel školy stanovil termíny pro konání talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení, a to na úterý 7. ledna 2020 a na středu 8. ledna 2020.

Uchazeč uvede do kolonky termín přijímací zkoušky datum, na které chce být k talentové zkoušce pozván.

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu. Náhradní termín je stanoven na středu 15. ledna 2020.

Předpokladem přijetí uchazeče ke studiu výše uvedených studijních oborů je splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání, což je nutno doložit lékařským potvrzením na přihlášce ke studiu.

Uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky ke vzdělávání. Obě přihlášky může uchazeč podat na jednu školu. V rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání.

Talentová zkouška se bude skládat ze tří částí:

-  kresba hlavy podle modelu, provedení tužkou nebo uhlem na balicí papír formátu A1 – 120 minut

-  malba zátiší, provedení temperovými barvami na kreslící karton formátu A2 – 120 minut

-  hodnocení domácích prací (min. počet prací – 15). Povinná práce pro všechny uchazeče je studijní kresba židle s drapérií uhlem nebo měkkou tužkou na formát A1 (841 mm × 594 mm). Dále doporučujeme výběr domácích prací částečně zaměřit na zvolený obor. Jsou vhodné studijní kresby nebo malby, zastoupení různých výtvarných technik, fantazijní témata atd... Fotografie či práce v grafických programech můžete přinést na flash disku, ostatní práce v deskách vhodného formátu (tzn. nerolovat). Během předložení domácích prací probíhá s uchazečem pohovor v délce trvání cca 10 minut.

Bodové hodnocení


maximálně bodů

kresba hlavy30

malba zátiší30

domácí práce30

Celkový počet bodů za talentovou zkoušku

  90 bodů maximálně

Uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokud dosáhne v talentové zkoušce celkem nejméně 20 bodů. Při dosažení 19 a menšího počtu bodů uchazeč nesplnil požadavky talentové zkoušky, nevyhověl podmínkám přijímacího řízení.

Zohlednění studijních výsledků ze základní školy

Uchazeči, kteří úspěšně složili talentovou zkoušku, získají body za prospěch na základní škole. Bodují se předměty český jazyk a literatura a anglický jazyk obou pololetí osmé třídy (popř. tomu odpovídající ročník víceletého gymnázia).

Bodové hodnocení:

stupeň klasifikace   body

výborný                   7,5

chvalitebný                6

dobrý                         4

dostatečný                0

nedostatečný (žádné hodnocení)  mínus 10

Celkový počet bodů za prospěch  30 bodů maximálně     Stanovení pořadí žáků a uchazečů

Podle počtu získaných bodů v talentové zkoušce a zohlednění výsledků ze ZŠ bude sestaveno pořadí žáků na jednotlivých oborech a přijati ke studiu budou žáci s nejvyšším počtem bodů.

V případě rovnosti celkového počtu bodů rozhoduje o přijetí vyšší počet bodů za talentovou zkoušku, a to v tomto pořadí – počet bodů za kresbu hlavy, malbu zátiší a přinesené domácí práce. Při případné trvající rovnosti bodů rozhoduje počet bodů za prospěch.

Výsledky přijímacího řízení

Přijímací řízení může skončit tímto výsledkem:

a) žák je přijat, pokud úspěšně splnil podmínky přijímacího řízení, na základě pořadí stanoveného podle výsledků přijímací zkoušky a zohlednění dosahovaných studijních výsledků

b) žák není přijat pro větší počet uchazečů, kteří lépe vyhověli kritériím přijímacího řízení a získali větší počet bodů

c) žák není přijat, protože nevyhověl podmínkám přijímacího řízení (to v případě, že neuspěje u talentových zkoušek)

Přijetí a nepřijetí ke studiu

O přijetí uchazeče rozhodne dle § 59 odstavec 2 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel školy.

Uveřejnění výsledků

Pořadí uchazečů bude zveřejněno pod registračním číslem. Registrační číslo bude uchazeči přiděleno při talentové zkoušce.

Po vyhodnocení talentové zkoušky ředitel školy zveřejní do 20. ledna 2020 bodové výsledky. Dne 5. února 2020 bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů a do 15. února 2020 bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí. Zveřejnění proběhne na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup (na webových stránkách školy www.helenin.cz) v pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení.

Přijatým uchazečům se rozhodnutí oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem, a to na veřejně přístupném místě ve škole i webových stránkách školy. Nepřijatému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého žáka zasláno písemné rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání (rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání se nezasílá). Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 3 dnů na poště, pak je vloženo do schránky a považováno za doručené.

Dne 7. 2. 2020 od 9:00 hod. do 15:00 hod. mají zákonní zástupci nepřijatých žáků, dle §36 odst. 3 správního řádu, možnost, vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí o nepřijetí

Svůj úmysl vzdělávat se na SUPŠ Jihlava-Helenín musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tj. ode dne zveřejnění výsledků). Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 30. listopadu. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle předchozího odstavce, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole a uchazeč se žákem školy nestává. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 (Školský zákon – Přijímaní do oborů s talentovou zkouškou) nebo § 88 (Školský zákon – Přijímání ke vzdělání v konzervatoři), pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 (Školský zákon – Přijímaní do oborů s talentovou zkouškou) ani § 88 (Školský zákon – Přijímání ke vzdělání v konzervatoři); na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá (tohoto odstavce).

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí či nepřijetí ke studiu lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele SUPŠ Jihlava-Helenín ke školskému odboru KÚ Kraje Vysočina.

Pokud budou na některých oborech po přijímacím řízení volná místa, bude vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení.

V Jihlavě, 5. října 2018   Mgr. František Číhal, ředitel školy

Důležité informace k přihlášce:

- přihlášku podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli SUPŠ Jihlava-Helenín na tiskopisu předepsaném ministerstvem (tiskopis je na stránkách školy http://www.helenin.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni/prihlaska-ke-studiu) do 2. prosince  2019

- pokud není klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena základní školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, musí být součástí přihlášky ověřené kopie

- na přihlášce uveďte, v kterém termínu se uchazeč zúčastní talentové zkoušky (7. nebo 8. ledna 2020)

- uveďte telefonní číslo a e-mailovou adresu

- uchazeči si mohou podat dvě přihlášky, každou na jiný obor (každá přihláška musí obsahovat všechny náležitosti)

- na přihlášce musí být lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání